Eastern Syriac :ܩܵܡ
Western Syriac :ܩܳܡ
Eastern phonetic :' qam
Category :pronoun
English :1) questioning : why , for what reason / cause / purpose , on what account , wherefore , what .. for ; 2) = ܩܵܕ݇ܡ ;
French :1) questionnement : pourquoi , pour quelle raison , dans quel but , à cause de quoi ; 2) = ܩܵܕ݇ܡ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܼܕܝ, ܩܵܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ, ܩܵܡ, ܩܵܐ ܡܘܿ, ܩܵܡܘܿ

See also : ܠܡܵܢܵܐ, ܠܡܵܐ, ܠܡܘܼ, ܛܠܵܐ ܡܵܗܵܐ, ܡܵܢܵܐ