Eastern Syriac :ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ
Western Syriac :ܩܳܐ ܡܽܘܕܺܝ
Eastern phonetic :qa ' mu: di:
Category :pronoun
English :questioning : why , for what reason / cause / purpose , on what account , wherefore , what .. for ;
French :questionnement : pourquoi , pour quelle raison , dans quel but , à cause de quoi ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܡ, ܩܵܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ, ܩܵܡ, ܩܵܐ ܡܘܼܕܝܼ, ܩܵܡܘܿ, ܩܵܐ ܡܘܿ

See also : ܠܡܵܢܵܐ, ܠܡܵܐ, ܠܡܘܼ, ܛܠܵܐ ܡܵܗܵܐ, ܡܵܢܵܐ