Eastern Syriac :ܩܵܪܸܛ ܛܸܦܪܵܬܸܗ
Western Syriac :ܩܳܪܶܛ ܛܶܦܪܳܬܶܗ
Eastern phonetic :' qa: rit ṭip ' ra tih
Category :noun
[Human being]
English :a miser , a niggard , a skinflint , a stingy person , a tightwad , a scrooge , a curmudgeon , literally : "a nail-biter" ;
French :un avare , un pingre , un harpagon , un radin , un ladre , un rapiat , un grigou , littéralement : "quelqu'un qui se ronge les ongles" ;
Dialect :Classical Syriac

Variants : ܟ̰ܝܼܠܸܣ, ܟ̰ܸܠܝܼܣ, ܟ̰ܸܠܸܣ

See also : ܚܲܣܝܼܣ, ܦܸܢܬܝܼ, ܛܲܡܲܥܟܵܪ, ܩܸܪܢܸܙ, ܩܲܠܘܼܛܵܐ, ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܥܪܝܼܬ݂ܵܐ, ܩܲܠܵܣ, ܓܵܠܘܿܙܵܐ, ܩܘܼܡܛܵܢܵܐ, ܩܦܝܼܣ ܐܝܼܕܵܐ, ܚܲܣܘܼܟ݂ܵܐ, ܚܲܣܘܼܟ݂ܬܵܢܵܐ, ܩܲܠܘܼܛܵܝܵܐ

Akkadian : ḫāriṣānu / kāriṣu : a miser

akkadien : ḫāriṣānu / kāriṣu : un avare

Source : Maclean