Eastern Syriac :ܩܪܵܝܬܵܐ ܕܩܵܪܘܿܘܵܐ
Western Syriac :ܩܪܳܝܬܳܐ ܕܩܳܪܽܘܘܳܐ
Eastern phonetic :' qrai ta:d qa ' ro va
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a cockcrow , the crow of a cock/ cockerel , a crow ;
French :le chant du coq (cocorico) , un cri / chant de triomphe (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܩܪܵܝܬܵܐ, ܩܵܪܘܿܘܵܐ