Eastern Syriac :ܪܵܗܵܬܝܼ
Western Syriac :ܪܳܗܳܬܺܝ
Eastern phonetic :ra: ' ha: ti:
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :see ܫܵܦܘܿܟ݂ܬܵܐ / ܫܵܦܟܵܐ : a funnel for liquids ;
French :voir ܫܵܦܘܿܟ݂ܬܵܐ / ܫܵܦܟܵܐ : un entonnoir pour liquides ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܪܵܗܬܝܼ

See also : ܓܘܼܢܓܵܐ, ܛܪܘܼܒܵܐ, ܣܝܼܠܵܐ, ܡܘܼܓܵܐ, ܪܵܡܘܿܝܬܵܐ, ܫܵܦܟܵܐ, ܫܦܵܟܵܐ, ܫܵܦܘܿܟ݂ܬܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun