Eastern Syriac :ܪܘܼܒܥܵܐ
Western Syriac :ܪܽܘܒܥܳܐ
Root :ܪܒܥ
Eastern phonetic :' rub a:
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :a quarter , 1/4 ;
French :un quart , 1/4 ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܪܒܥ, ܪܲܒܘܼܥܵܐ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܐܝܼܬ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܝ ܐܸܠܥܹܐ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܝ ܗܸܓܝܵܢܹܐ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܝ ܪܸܓ݂ܠܹܐ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܝܘܼܬܵܐ, ܪܒ݂ܵܥ, ܐܲܪܒܲܥ

See also : ܩܸܛܥܵܐ

also ܪܘܼܒ݂ܥܵܐ

s'écrit aussi ܪܘܼܒ݂ܥܵܐ

Source : Yoab Benjamin, Bailis Shamun