Eastern Syriac :ܪܝܼܫ ܕܐܲܠܦܵܐ
Western Syriac :ܪܺܝܫ ܕܐܰܠܦܳܐ
Eastern phonetic :' ri:š ' dal pa
Category :noun
[Army → Military]
English :a chiliarch , the captain of a thousand men ;
French :un chiliarche , le commandant de mille hommes ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܪܝܼܫ, ܐܲܠܦܵܐ