Eastern Syriac :ܪܲܟܝܼܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܰܟܺܝܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :rak ' ki: wa:
Category :noun
[Transport → Surface]
English :a stirrup ;
French :un étrier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܪܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܪܟܒ݂ܵܢܵܐ, ܪܘܼܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܘܼܟܵܒ݂ ܡܸܠܸܐ, ܪܵܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܵܟܘܿܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܪܟܘܿܒ݂ܬܵܐ, ܪܲܟܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܬܵܐ, ܪܲܟܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܲܪܟܸܒ݂, ܡܲܪܟܒ݂ܵܐ, ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܵܟܸܒ݂, ܡܲܪܸܟܒ݂ܵܐ, ܪܲܟܒ݂ܵܐ, ܪܸܟܵܒܝܼ, ܪܵܟ݂ܵܒ݂, ܪܵܟܸܒ݂, ܪܲܟܵܒ݂ܬܵܐ

Variants : ܪܸܟܹܒܵܐ

See also : ܙܲܢܓܘܼܠ, ܪܲܟܝܼܒܵܐ, ܣܩܵܠܵܐ, ܒܹܝܬ ܪܸܓ݂ܠܹܐ, ܒܹܝܬ ܪܸܓ݂ܠܵܐ