Eastern Syriac :ܪܸܟܝܼܒܵܐ
Western Syriac :ܪܶܟܺܝܒܳܐ
Eastern phonetic :rik ' ki: ba:
Category :noun
[Transport → Surface]
English :a stirrup ;
French :un étrier ;
Dialect :Other

Cf. ܪܲܟܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܵܟܵܒ݂ܐ, ܪܟܘܿܒ݂ܬܵܐ, ܪܵܟܘܼܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܟܵܒ݂ܬܵܐ, ܪܵܟܸܒ݂, ܪܲܟܵܒ݂ܵܐ, ܪܲܟܵܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ, ܪܸܟܹܒܵܐ

See also : ܒܹܝܬܪܹܓ݂ܠܵܐ, ܙܲܢܓܘܼܠ

Mar Bishu, Tergawar

Mar Bichou, Tergawar