Eastern Syriac :ܐܵܗܵܐ
Western Syriac :ܐܳܗܳܐ
Eastern phonetic :' a: ha:
English :1) this (pointing to what is near or nearest) ; ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ : to this aim / in view of this / for that ; 2) this / that / it something just mentioned ; ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝ݇ ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܒܲܣܡܵܚܠܵܗ̇ ܒܠܵܐ ܡܲܒܨܵܪܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܠܓܵܡܸܫ؟ : but how (shall we ) remedy this without / if not by curtailing / thwarting Gilgamesh's power ? ;
French :1) ce / ceci , cet , cette ; ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ : dans ce but / à cette fin / pour cela ; 2) ceci quelque chose que l'on vient de mentionner , y ; ܐܝܼܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝ݇ ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܒܲܣܡܵܚܠܵܗ̇ ܒܠܵܐ ܡܲܒܨܵܪܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܓܲܠܓܵܡܸܫ؟ : mais comment y remédier sans réduire / à moins entamer la puissance de Gilgamesh ? ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܸܕܝܘܿܡ, ܐܵܕܝܼ, ܗܵܕܹܐ, ܐܵܕ ܠܲܝܠܹܐ, ܐܸܕܵܗܵܢܹܐ, ܐܵܕ, ܐܵܝܵܐ, ܗܿܝܗܵܐ, ܒܐܵܗܵܐ ܥܕܵܢܵܐ

Source : Oraham