Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܒܵܫܵܠܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܒܳܫܳܠܬܳܐ
Root :ܒܫܠ
Eastern phonetic :' bet ba ' shal ta:
Category :noun
[Feeding → Cooking]
English :a kitchen , a place for cooking ;
French :une cuisine , un endroit pour cuisiner ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܒܫܠ, ܐܲܣܵܢܵܐ ܕܡܒܵܫܲܠܬܵܐ, ܒܫܵܠܵܐ

Variants : ܐܲܫܦܵܙܚܵܢܵܐ

See also : ܐܲܫܦܵܙܚܵܢܵܐ