Eastern Syriac :ܦܪܵܣ ܚܸܙܘܵܐ
Western Syriac :ܦܪܳܣ ܚܶܙܘܳܐ
Root :ܦܪܣ
Eastern phonetic :' pras ' ḥiz ' wa:
Western phonetic :' fros ' ḥiz ' wo:
Category :noun
[Science]
English :television , TV ; ܫܘܿܥܝܼܬܵܐ ܡܘܼܚܙܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܦܪܵܣ ܚܸܙܘܵܐ : a story shown on the TV screen ; ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܦܪܵܣ ܩܵܠܵܐ ܝܲܢ ܕܦܦܪܵܣ ܚܸܙܘܵܐ : a radio show or a TV show ;
French :télévision ; ܫܘܿܥܝܼܬܵܐ ܡܘܼܚܙܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܦܪܵܣ ܚܸܙܘܵܐ : une histoire montrée à l'écran de télévision de cinéma ... ; ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܦܪܵܣ ܩܵܠܵܐ ܝܲܢ ܕܦܦܪܵܣ ܚܸܙܘܵܐ : une émission de radio ou de télévision ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܦܪܣ, ܦܪܝܼܣܘܼܬܵܐ, ܦܪܵܣܬܵܐ, ܡܲܦܪܵܣܬܵܐ, ܦܪܝܼܣܵܐ, ܦܵܪܹܣ, ܦܪܝܼܣ, ܦܪܲܣ, ܦܪܸܣܬܵܐ, ܦܪܵܣܬܵܐ, ܦܘܼܪܵܣܵܐ, ܡܲܦܪܵܣܬܵܐ, ܦܪܵܣܵܐ, ܦܪܝܼܣ, ܦܪܵܣ ܩܵܠܵܐ

See also : ܦܪܵܣ ܩܵܠܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun