Eastern Syriac :ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܰܘܟ݂ܒ݂ܳܢܳܝܳܐ
Root :ܟܘܟܒ
Eastern phonetic :' kokh ' wa: ' na: ia:
Western phonetic :' kokh ' wo: ' no: io:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :a person who studies the stars or heavens , an astronomer ;
French :quelqu'un qui étudie les astres / le ciel , un astronome ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܘ݇ܦܵܢ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܵܐ, ܟܘܟܒ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܘܼܢܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒ݂ܘܼܢܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܒܝܼܠ, ܟܘܟ݂ܒ݂ܵܢܵܝܵܐ, ܟܲܘܟ݂ܲܒ݂ܬܵܐ

See also : ܐܸܣܛܪܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܵܝܼܵܐ, ܟܲܠܕܵܝܵܐ, ܐܸܣܛܪܘܿܢܘܿܡܝܼܵܝܼܵܐ, ܡܸܢܲܓ̰ܸܡ, ܡܘܼܢܲܓ̰ܝܼܡ

this word was coined by Kevin Yonan

néologisme créé par Kevin Yonan