Eastern Syriac :ܬܘܼܒܵܪܵܐ
Western Syriac :ܬܽܘܒܳܪܳܐ
Root :ܬܒܪ
Eastern phonetic :tu: ' ba: ra:
Western phonetic :tu: ' bo: ro:
Category :noun
English :a fracture ;
French :une fracture ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Western Syriac

Cf. ܬܒܪ, ܐܸܬܬܒܲܪ, ܬܒܝܼܪ, ܬܒܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܬܸܒܪܵܐ, ܬܒܵܪܵܐ, ܬܒܵܪܬܵܐ, ܬܵܒ݂ܸܪ, ܬܒ݂ܵܪܵܐ, ܬܒ݂ܵܪܬܵܐ, ܬܒ݂ܵܪܬܵܐ ܕܓܵܡܝܼ, ܬܸܒ݂ܪܵܐ, ܬܒܲܪ, ܬܒ݂ܝܼܪܵܐ, ܬܘܼܒ݂ܵܪܵܐ