Eastern Syriac :ܐܸܬܲܐܓܲܪ
Western Syriac :ܐܶܬܰܐܓܰܪ
Root :ܬܓܪ
Western phonetic :ét ' ta: gar
Category :verb
[Trade]
English :1) to trade ; 2) to acquire ; 3) to cheat , to deceive , to skin / to con , to hoodwink , to dupe , to bamboozle (?) ;
French :1) faire du commerce , commercer , faire du négoce ; 2) acquérir ; 3) frauder , tricher , tromper , duper , escroquer , rouler dans la farine (?) / baratiner afin de mystifier (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Western Syriac

Cf. ܬܓܪ, ܬܵܓ̰ܝܼܪ, ܬܵܓ̰ܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܬܲܓܵܪܘܼܬܵܐ, ܬܲܓܵܪܵܐܝܼܬ݂, ܬܵܓ̰ܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܬܓܵܪܵܐ, ܬܸܓܪܵܐ, ܬܲܓܵܪܵܝܵܐ, ܬܵܐܓ̰ܝܼܪ, ܬܲܐܓܵܪܵܐ, ܬܲܐܓܘܼܪܬܵܐ, ܬܲܓܘܼܪܬܵܐ, ܒܸܝܬ ܬܲܐܓܘܼܪܬܵܐ, ܒܸܝܬ ܬܲܓܘܼܪܬܵܐ, ܬܸܐܓ݂ܘܿܪܬܵܐ, ܬܸܐܓ݂ܘܿܪܬܵܢܵܝܵܐ, ܬܲܓܵܪܵܐ, ܬܲܓܵܪܵܐ, ܐܸܬܬܲܓܪ, ܐܸܬܲܐܓܲܪ

Variants : ܐܸܬܬܲܓܲܪ

See also : ܥܬܵܐ, ܥܲܠܕܵܝܬܵܐ, ܥܸܬܵܐ, ܥܹܬܵܢܵܝܵܐ, ܩܪܵܬܵܐ, ܢܲܟܸܠ