Eastern Syriac :ܫܵܗܙܵܕܵܐ
Western Syriac :ܫܳܗܙܳܕܳܐ
Eastern phonetic :ša: ' za: da:
Category :noun
[Government]
English :see ܫܲܠܝܼܛܵܐ : a prince ; féminin : ܫܵܗܙܵܕܬܵܐ ;
French :voir ܫܲܠܝܼܛܵܐ : un prince ; féminin : ܫܵܗܙܵܕܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܵܐܗܙܵܕܵܐ

Source : Oraham

Origin : Persian