Eastern Syriac :ܫܘܼܪܥܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ
Western Syriac :ܫܽܘܪܥܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ
Root :ܠܫܢ
Eastern phonetic :' šur a:d li ' ša na
Category :noun
[Human → Speech]
English :a slip of the tongue , something not meant to be said ;
French :un lapsus de langue , un lapsus linguae , quelque chose qui ne devait pas être dit ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܫܘܼܪܥܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܘܼܪܥܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ, ܠܫܢ, ܠܸܫܵܢܵ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ, ܠܸܫܵܢ ܬܵܘܪܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܵܢܵܐ, ܠܸܫܵܢܬܵܐ, ܡܸܬܠܲܫܢܵܢܘܼܬܐ, ܠܫܝܼܢܵܐ