Eastern Syriac :ܬܹܐܢܬܵܐ
Western Syriac :ܬܶܐܢܬܳܐ
Eastern phonetic :' ti:n ta:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :1) a fig ; 2) Maclean : a fig-tree , = ܬܹܐܬܵܐ ;
French :1) une figue ; 2) Maclean : un figuier , = ܬܹܐܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܹܐܢܵܐ

See also : ܫܛܘܿܚܵܐ

Akkadian : tittu : a fig ; tīnātu : figs

akkadien : tittu : une figue ; tīnātu : des figues