Eastern Syriac :ܡܸܬܬܲܗܝܵܢܘܿܬܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܬܰܗܝܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܬܗܐ
Eastern phonetic :met tah ya: nu: ta:
Western phonetic :met tah yo: nu: tho:
Category :noun
[Time]
English :an adjournement , a delay ;
French :un ajournement , un report , un renvoi , un retard / retardement ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, Western Syriac

Cf. ܬܗܐ, ܡܬܲܗܲܝܬܵܐ, ܡܸܬܬܲܗܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܬܘܼܗܵܝܵܐ, ܬܘܼܗܵܝ, ܡܬܲܗܝܵܐ, ܬܵܗܹܐ, ܬܗܵܝܵܐ, ܬܲܗܘܼܝܹܐ, ܬܲܘܗܬܵܐ, ܬܘܿܗܵܝܵܐ, ܬܘܼܗܵܝܵܐ, ܡܲܘܚܪܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܬܲܗܝܵܢܘܿܬܵܐ, ܬܘܿܗܵܝܵܐ, ܬܘܼܗܵܝܵܐ, ܡܲܘܚܪܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܬܲܗܝܵܢܘܿܬܵܐ

See also : ܬܲܗܝܼ, ܐܸܬܬܲܗܝܼ, ܡܲܓܕܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Oraham