Eastern Syriac :ܫܲܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܵܬܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܫܰܠܺܝܛܽܘܬ ܒܝܳܬܳܐܺܝܬ
Root :ܫܠܛ
Eastern phonetic :šal ' li: ṭut bia: ' ta: i:t
Category :adverb
[Moral life → Will]
English :independantly , in an independant manner , of one's own free will ;
French :indépendamment , de manière indépendante , de son plein gré ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܠܛ, ܡܫܲܠܛܵܐ, ܫܲܠܝܼܛܘܼܬܵܐ, ܫܲܠܝܼܛܘܼܬ ܒܝܵܬܵܐ, ܫܲܠܝܼܛܵܐ, ܫܲܠܝܼܛܲܢ ܚܲܝܠܵܐ