Eastern Syriac :ܫܲܠܝܼܠܵܐ
Western Syriac :ܫܰܠܺܝܠܳܐ
Eastern phonetic :šal ' li: la:
Category :noun
[Country → Fruits]
English :a peach ;
French :un pêche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܲܠܵܐ

Variants : ܫܲܦܬܵܠܘܼܝ

See also : ܗܘܼܠܝܼ, ܚܵܘܚܵܐ, ܚܲܚܵܐ

Akkadian ḫaḫḫu : a peach, a plum

akkadien ḫaḫḫu : une pêche, une prune