Eastern Syriac :ܫܹܢ݇ܬܵ ܡܵܪܵܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܫܶܢ݇ܬܳ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ
Category :noun
[Measures]
English :date : A. D; , Anno Domini ("year of our Lord") , C. E. , Common Era ;
French :date : après Jésus-Christ ("année de notre Seigneur") , de notre ère ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܫܲܢ݇ܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܝܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܐ

See also : ܫܲܢ݇ܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵ ܡܵܪܵܢܵܝܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܝܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܐ