Eastern Syriac :ܫܲܦܪܵܐ
Western Syriac :ܫܰܦܪܳܐ
Category :noun
[Time]
English :dawn , early dawn , twilight before dawn , the first glimmer of light in the morning ;
French :l'aurore , l'aube , le point du jour , les premières lueurs du jour ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܨܲܦܪܵܐ, ܫܲܦܪܵܝܵܐ

See also : ܡܲܓܗܵܐ, ܢܘܼܓܗܵܐ, ܩܲܝܕܲܡܬܵܐ, ܩܲܕܡܬܵܐ, ܡܗܵܘܪܸܫܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܡܲܥܪ̈ܵܒܲܝ ܫܸܡܫܵܐ, ܢܘܼܓ݂ܗܵܐ, ܡܲܥܪܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܥܪܲܒ݂ܬܵܐ, ܒܘܼܗܵܪܵܐ, ܡܲܕܢܵܚܵܐ, ܢܘܼܗܪܵܐ ܛܸܠܵܢܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܪܲܡܫܵܐ, ܒܠܲܝܠܘܿܢܹ̈ܐ, ܨܲܦܪܵܐ, ܦܥ݇ܝܵܪܬܵܐ, ܒܗܵܪܬܵܐ, ܓܘܼܗܓܵܗܵܐ, ܡܒܲܕܠܵܐ, ܡܲܓܗܵܐ, ܡܚܘܼܫܟܵܐ