Eastern Syriac :ܫܵܩܘܿܠܵܐ
Western Syriac :ܫܳܩܽܘܠܳܐ
Root :ܫܩܠ
Eastern phonetic :ša: ' qu: la:
Category :noun
English :1) Maclean ; masculin : a) a handle , a hook for lifting lids, carrying things ... , a large bone especially of animals, rarely of men ; 2) Oraham ; see also ܫܵܩܠܵܢܵܐ : a) a taker , a partaker , b) a bearer , a carrier , a transportation (?) / transports company (?) ; 3) coal, sugar ... : a pair of tongs ;
French :1) Maclean ; masculin : a) une poignée , un crochet servant à soulever / attraper un couvercle ... , b) un os d'animal surtout, rarement humain volumineux ; 2) Oraham ; voir aussi ܫܵܩܠܵܢܵܐ : a) un preneur , un participant , quelqu'un qui prend / prend part / participe , b) un porteur , un transporteur , une compagnie de transport (?) ; 3) charbon, sucre ... : une paire de pinces / pincettes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܩܠ, ܫܸܩܠܵܐ, ܫܲܩܠܵܢܵܐ, ܫܩܵܠܬܵܐ, ܡܲܫܩܸܠ, ܫܩܵܠܵܐ, ܡܲܫܩܠܵܐ, ܫܩܘܿܠܬܵܐ, ܫܵܩܸܠ, ܫܵܩܠܵܢܵܐ

See also : ܫܲܪܘܼܟܹܐ, ܫܲܘܬܵܦܵܐ, ܒܲܪܡܢܵܬܵܐ, ܢܵܣ݂ܒ݂ܵܐ, ܩܪܵܒ݂ܵܐ, ܫܲܘܬܵܦܵܐ, ܛܵܥܘܿܢܵܐ, ܛܵܥܘܿܢܬܵܐ, ܩܘܿܦܵܝܵܐ, ܗܲܡܵܐܠ

Source : Oraham, Maclean, Tobia Gewargis