Eastern Syriac :ܫܲܪܚܵܐ
Western Syriac :ܫܰܪܚܳܐ
Eastern phonetic :' šar ḥa:
Category :noun
[Animals → Domestic]
English :a calf , the young of the cow / bovine ;
French :un veau , le petit de la vache / bovin ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܵܪܸܚܬܵܐ, ܫܲܪܟܵܐ

See also : ܠܘܼܥܠܵܐ, ܟ̰ܵܝܠܹܐ, ܠܘܼܥܠܬܵܐ, ܬܵܘܸܪܬܵܐ, ܬܘܿܪܬܵܐ

Akkadian mūru / būru : a male calf , mūrtu : a heifer calf ; būrtu : a heifer / a cow

akkadien mūru / būru : un veau mâle , mūrtu : une génisse ; būrtu : une génisse / une vache