Eastern Syriac :ܒܹܣܪܵܐܕܚܙܘܼܪܵܐ
Western Syriac :ܒܶܣܪܳܐܕܚܙܽܘܪܳܐ
Eastern phonetic :' bis rad ' ḥzu: ra
Category :noun
[Feeding → Food]
English :pork , the flesh of swine used for food , cold cuts (?) ;
French :la viande de porc , la charcuterie (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܫܵܠܹܐ ܒܸܣܪܵܐ, ܒܸܣܪܵܢܵܐ, ܒܸܣܪܵܢܵܐܝܼܬ, ܒܸܣܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܒܸܣܪܵܢܵܝܵܐ, ܒܸܣܪܵܐ