Eastern Syriac :ܬܹܐܢܵܐ ܚܸܪܫܵܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܬܶܐܢܳܐ ܚܶܪܫܳܢܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ti: na: ḥir ša: ' ni: tha:
Category :noun
[Country → Trees]
English :a sycamore ;
French :un sycomore ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܚܸܪܫܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܚܸܪܫܵܢܵܐ, ܬܹܐܢܬܵܐ, ܬܝܼܢܵܐ, ܬܹܐܢܵܐ ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ, ܬܹܐܢܵܐ, ܐܝܼܠܵܢܵܐ ܕܬܹܐܢܵܐ

Variants : ܬܹܐܢܵܐ ܚܸܪܫܵܢܵܐ

See also : ܬܸܬܵܐ, ܫܸܩܡܵܐ, ܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܬܹܐܢܵܐ ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ, ܓܘܼܡܝܼܙ