Eastern Syriac :ܬܠܵܝܵܐ ܥܲܠ
Western Syriac :ܬܠܳܝܳܐ ܥܰܠ
Root :ܬܠܐ
Category :verb
English :to depend , to rely for support , to be dependant , to hang in suspense : ܬܠܵܐ ܥܲܠ ;
French :dépendre de , être dépendant de , compter sur , être en suspens / attente : ܬܠܵܐ ܥܲܠ ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܬܠܐ, ܬܠܵܝܵܐ, ܬܠܵܐ, ܬܵܠܘܿܝܵܐ, ܬܠܘܿܘܵܐ, ܬܸܠܝܵܐ ܥܲܠ, ܬܠܵܝܬܵܐ ܥܲܠ