Eastern Syriac :ܬܡܵܢܝܼ
Western Syriac :ܬܡܳܢܺܝ
Eastern phonetic :' tma: ni:
Category :noun
[Numbers]
English :eighty , 80 ; in letter : ܦ ;
French :quatre vingt , octante , 80 ; en lettre : ܦ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ, ܬܡܵܢܹܐ, ܬܡܵܢܝܵܐ, ܬܡܵܢܸܥܣܲܪ, ܬܡܵܢܝܼܢ

Tiari, Ashita : ܬܡܵܢܹܝ , Rhétoré (NENA / Al Qosh) : ܬܡܵܢܲܝ

Tiari, Ashita : ܬܡܵܢܹܝ , Rhétoré (NENA / Al Qosh) : ܬܡܵܢܲܝ