Eastern Syriac :ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ
Western Syriac :ܬܰܪܚܽܘܣܶܐ
Eastern phonetic :tar ' ḥu: si:
Category :verb
[Human → Body]
English :intransitive verb : to pant , to breathe quickly / in a labored manner (as from exertion) , to puff , to breathe with difficulty , to gasp for air ;
French :verbe intransitif : être essoufflé , haleter , respirer à un rythme saccadé (après un effort) , ahaner , respirer avec peine , anhéler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܲܠܚܘܼܣܹܐ, ܬܲܪܚܸܣ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ

See also : ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܠܗܵܬܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܦܲܚܦܘܼܚܹܐ, ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܢܵܦܹܫ, ܢܦܵܫܵܐ, ܢܲܚܢܸܚ, ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܠܲܗܠܸܗ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܸܕ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܠܵܗܹܬ, ܠܗܵܬܵܐ, , ܬܲܪܚܸܣ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun