Eastern Syriac :ܬܪܵܝ
Western Syriac :ܬܪܳܝ
Eastern phonetic :' tré
Category :noun
[Numbers]
English :masculine : two , 2 , number two , number 2 ; Rhétoré ; ܕܪܵܝܼܣ : ܘܐܵܗܘܼ ܡܚܹܐ ܠܹܗ ܚܵܕ݇ ܠܵܒܘܿܟ݂ܵܐ ܬܪܲܝ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ... : ... of the chief, who took one or two / a couple of big puffs and said ... ; Rhétoré ; ܐܵܗܘܼ ܘܐ݇ܝܵܠܹ̈ܗ ܩܛܝܼܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ, ܘܟܲܠܵܬ݂ܹ̈ܗ ܐܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐ݇ܝܵܠܹ̈ܗ, ܡܸܢ ܬܸܫܥܵܐ ܬܪܲܝ ܫܒ݂ܝܼܩ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ : it / the plague killed him along with his sons and daughters-in-law, the wives of his sons, out of nine persons, it left / spared two ; Rhétoré : ܚܵܕ݇ ܬܪܲܝ : twice as many / twice as much , double ; feminine : ܬܸܪܬܹܝ / ܬܲܪܬܹܝ ; Rhétoré : masculine : ܕܸܬܪܲܝ : the second ; Rhétoré : féminin : ܕܬܸܬܲܝ : the second ;
French :masculin : deux , 2 , le nombre deux , le nombre 2 ; Rhétoré ; ܕܪܵܝܼܣ : ܘܐܵܗܘܼ ܡܚܹܐ ܠܹܗ ܚܵܕ݇ ܠܵܒܘܿܟ݂ܵܐ ܬܪܲܝ ܘܐ݇ܡܝܼܪܹܗ ... : ... du chef, qui en tira une ou deux grosses bouffées et dit / lequel en tira ... ; Rhétoré ; ܐܵܗܘܼ ܘܐ݇ܝܵܠܹ̈ܗ ܩܛܝܼܠ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ, ܘܟܲܠܵܬ݂ܹ̈ܗ ܐܸܢܫܹ̈ܐ ܕܐ݇ܝܵܠܹ̈ܗ, ܡܸܢ ܬܸܫܥܵܐ ܬܪܲܝ ܫܒ݂ܝܼܩ ܗ݇ܘܵܐ ܠܹܗ : elle / la peste le tua avec ses fils et ses brus, femmes de ses fils, de neuf personnes, elle en laissa / épargna deux ; Rhétoré : ܚܵܕ݇ ܬܪܲܝ : le double ; féminin : ܬܸܪܬܹܝ / ܬܲܪܬܹܝ ; Rhétoré : masculin : ܕܸܬܪܲܝ : le deuxième ; Rhétoré : féminin : ܕܬܸܬܲܝ : la deuxième , la seconde ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܪܹܝ, ܬܪܹܝܢ, ܬܪܹܝܢ݇ ܬܵܩܹܐ, ܬܲܪܬܹܝ, ܬܪܲܝܵܢܵܐ, ܬܪܲܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܬܪܹܝ ܢ݇ܓܵܗ, ܬܪܲܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܬܪܲܝܵܢܵܝܵܐ, ܕܸܬܪܲܝ

See also : ܥܦܝܼܦܵܐ, ܬܐܘܿܡܵܐ

Rhétoré : ܬܪܲܝ

Rhétoré : ܬܪܲܝ