Eastern Syriac :ܒܲܪ ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܒܰܪ ܐ݇ܢܳܫܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :bar na ' šu: ta:
Category :noun
[Human being]
English :humanity , mankind , humans , humankind , the state of being human ;
French :l'humanité , les hommes , les humains , la race humaine , la condition humaine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܪ, ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ, ܒܲܪܐ݇ܢܵܫܵܐ, ܒܢܵܝܢܵܫܵܐ, ܐܵܟ݂ܠܵܢܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܕܒܲܪܢ, ܒܲܪܢܵܫܵܐ

See also : ܐܝܼܢܣܵܢ

Source : Maclean