Eastern Syriac :ܨܲܠܡܵܐ ܕܓܵܠܘܿܦܘܼܬܵܐ ܪܲܩܝܼܩܬܵܐ
Western Syriac :ܨܰܠܡܳܐ ܕܓܳܠܽܘܦܽܘܬܳܐ ܪܰܩܺܝܩܬܳܐ
Eastern phonetic :' ṣal mad ga lo ' pu: ta ra ' qiq ta
Category :noun
[Art → Sculpture]
English :a bas-relief ;
French :un bas-relief ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܨܲܠܡܵܐ ܕܓܵܠܘܿܦܘܼܬܵܐ ܕܲܠܝ, ܨܲܠܡܵܐ