Eastern Syriac :ܩܵܕܹܐ
Western Syriac :ܩܳܕܶܐ
Root :ܩܕܐ
Eastern phonetic :' qa di:
Category :verb
[Human → Speech]
English :1) to proclaim , to announce , to declare ; 2) Bailis Shamun ; see also ܢܵܣܹܒ݂ / ܩܵܢܹܐ : to obtain , to procure , to acquire / to come by ; 3) see also ܩܵܢܹܐ / ܡܲܡܠܸܟ݂ : to own / to have , to be in possession of , to possess , to hold as property, to have power over / to have mastery over , to control / to be in control / to hold ; 4) debt, mistake ... : to own / to acknowledge to be true / valid / as claimed / to admit / to grant ;
French :1) proclamer , annoncer , déclarer ; 2) Bailis Shamun ; voir aussi ܢܵܣܹܒ݂ / ܩܵܢܹܐ : obtenir , se procurer , acquérir ; 3) voir aussi ܩܵܢܹܐ / ܡܲܡܠܸܟ݂ : posséder / être propriétaire de / être en possession de , avoir , détenir , tenir en sa possession , être maître de / avoir le pouvoir sur / maîtriser , contrôler / réglementer / diriger ; 4) dette, faute ... : reconnaître , admettre , avouer / confesser / concéder ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܐ, ܩܕܵܝܵܐ, ܡܩܲܕܝܵܢܵܐ, ܡܩܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܹܐ, ܩܲܕܘܼܝܹܐ

See also : ܟܲܪܘܿܙܹܐ, ܡܲܒܝܸܢ, ܡܢܵܕܹܐ, ܓ̰ܐܵܪ ܕܪܵܐ, ܡܒܵܕܹܩ, ܒܵܕܹܩ, ܢܵܣܹܒ݂, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܡܲܕܪܸܟ݂, ܡܲܕܪܘܼܟܹܐ, ܩܵܕܹܐ, ܩܕܵܝܵܐ, ܡܲܥܕܹܐ, ܡܲܥܘܼܕܹܐ, ܩܲܒܸܠ, ܩܲܒܘܼܠܹܐ, ܩܵܢܹܐ, ܩܢܵܝܵܐ, ܡܲܡܠܸܟ, ܡܲܡܠܘܼܟܹܐ, ܡܵܠܹܟ, ܡܠܵܟܵܐ, ܩܕܵܝܵܐ, ܩܵܕܹܐ, ܡܵܪܵܐ, ܒܥܵܠܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun