Eastern Syriac :ܐܵܙܹܠ ܒܐܘܼܪܚܵܐ
Western Syriac :ܐܳܙܶܠ ܒܐܽܘܪܚܳܐ
Eastern phonetic :' a: zil ' bu:r ḥa:
Category :verb
[Transport → Surface]
English :to travel , to proceed on one's way , to continue along the path / road / way , to go on one's way ; Rhétoré ; ܘܗܲܪ ܩܲܠܝܘܼܢ ܒܐܝܼܕ݂ܹܗ ܐ݇ܙܝܼܠ ܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܹܗ : and thus, with his kaliun in his hand, he proceeded on his way ;
French :voyager , aller par les chemins , aller / se déplacer sur les routes , poursuivre son chemin / sa route , aller son bonhomme de chemin ; Rhétoré ; ܘܗܲܪ ܩܲܠܝܘܼܢ ܒܐܝܼܕ݂ܹܗ ܐ݇ܙܝܼܠ ܠܹܗ ܒܐܘܼܪܚܹܗ : et, son kalioun en main, il alla son chemin
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܵܙܹܠ, ܐܘܼܪܚܵܐ, ܐܘܼܪܚܵܝܵܐ, ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܵܪܝܼܫܵܗ

See also : ܐܵܪܹܚ, ܚܵܙܹܩ, ܒܵܚܹܫ, ܓܵܝܹܠ, ܚܵܕܹܪ, ܟܵܪܹܟ݂, ܪܲܚܪܸܚ, ܡܵܚܹܐ ܐܲܩܠܵܐ