Eastern Syriac :ܓܵܪܸܥ
Western Syriac :ܓܳܪܶܥ
Eastern phonetic :' ga: ré / ' ga: ri:
Category :verb
[Human → Hygiene]
Dialect :NENA

ܓܪܵܥ

Classical Syriac, Urmiah : pronounced [ ' ga: ri:]

syriaque classique, Ourmia : prononcé [ ' ga: ri:]