Eastern Syriac :ܬܵܠܸܚ
Western Syriac :ܬܳܠܶܚ
Root :ܬܠܚ
Eastern phonetic :' ta: liḥ
Category :verb
[City → Buildings]
English :1) transitive verb ; wall ... : to fall down , to crumble down ; 2) transitive verb ; see ܬܵܠܹܚ : to break , to pull down , to overthrow , to dash down , to demolish , to raze ; 3) Bailis Shamun ; see also ܣܵܬܹܪ / ܥܵܛܹܐ : to overthrow / to destroy , to havoc / to wreak havoc on / to ravage , to lay waste , to devastate ; 4) 2 Kings : 12, 8 ; past participle taken as a noun : ܬܠܝܼܚܵܐ : a) a breach , damage to be repaired in a house / a repair to be made ; to raze ;
French :1) verbe intransitif ; mur ... : tomber , s'écrouler , s'effondrer ; 2) verbe transitif ; voir ܬܵܠܹܚ : casser , faire tomber , abattre , démanteler , renverser , faire s'écrouler , démolir , raser ; 3) Bailis Shamun ; voir aussi ܣܵܬܹܪ / ܥܵܛܹܐ : ravager , endommager gravement , dévaster , détruire de façon importante ; 4) 2 Rois : 12, 8 ; participe passé pris comme nom : ܬܠܝܼܚܵܐ : a) une brèche / une cassure / un dégât / une réparation à faire dans une maison ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܠܚ, ܬܲܠܵܚܵܐ, ܬܠܵܚܵܐ

See also : ܡܲܠܛܸܚ, ܓܵܫܹܛ, ܗܵܓܹܡ, ܡܗܵܕܹܡ, ܟܲܢܒܸܚ, ܬܵܠܹܚ, ܡܲܠܛܹܚ, ܓܲܪܥܵܐ, ܓܪܵܥܝܬܵܐ, ܓܵܪܹܥ, ܓܪܵܥ, ܡܵܠܛܸܫ, ܛܵܠܹܫ, ܣܚܝܼܦܵܐ, ܓܲܪܕܵܐ, ܡܲܓܪܥܵܐ, ܡܕܲܟܝܵܐ, ܚܵܠܦܵܐ, ܚܵܠܘܿܦܬܵܐ, ܡܣܲܦܪܵܢܝܼܬܵܐ

Source : Oraham, Maclean, Bailis Shamun