Eastern Syriac :ܡܗܵܕܹܡ
Western Syriac :ܡܗܳܕܶܡ
Eastern phonetic :m ' ha dim
Category :verb
[City → Buildings]
English :to raze , to rase , to level / tear down to the ground , to destroy , to demolish ;
French :raser , abattre à ras de terre / à ras du sol , démolir complètement , détruire ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܓܵܫܹܛ, ܗܵܓܹܡ, ܟܲܢܒܸܚ, ܬܵܠܹܚ, ܡܲܠܛܹܚ, ܓܲܪܥܵܐ, ܓܪܵܥܝܬܵܐ, ܓܵܪܹܥ, ܓܪܵܥ, ܡܵܠܛܸܫ, ܛܵܠܹܫ, ܓܲܪܕܵܐ, ܡܲܓܪܥܵܐ, ܡܕܲܟܝܵܐ, ܚܵܠܦܵܐ, ܚܵܠܘܿܦܬܵܐ, ܡܣܲܦܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܣܚܝܼܦܵܐ, ܓܒ݂ܝܼܚܵܐ, ܚܪܝܼܒ݂ܵܐ