Eastern Syriac :ܙܵܗܹܡ
Western Syriac :ܙܳܗܶܡ
Eastern phonetic :' za him
Category :verb
[Human → Senses]
English :to stink ;
French :sentir mauvais , puer ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܲܚܡܘܼܩܹܐ, ܢܕܝܼܕܵܐ, ܦܘܼܟܦܸܟܵܐ, ܢܕܝܼܕܵܐ, ܚܵܡܹܩ, ܡܟ̰ܲܡܟ̰ܸܪ, ܟ̰ܸܡܟ̰ܘܼܪ, ܡܲܨܢܘܼܢܹܐ, ܣܵܪܹܐ, ܣܪܵܝܵܐ, ܙܵܦܹܪ, ܙܦܵܪܐ, ܚܵܡܹܩ, ܝܵܗܹܒ݂ ܪܹܝܚܵܐ ܣܸܪܝܵܐ, ܚܡܵܩܵܐ, ܡܵܣܹܐ, ܡܣܵܝܵܐ

Source : Maclean