Eastern Syriac :ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ
Western Syriac :ܡܦܳܠܶܛ ܚܳܠܺܝܨ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :m ' pa liṭ ' ḥa liṣ
Category :verb
[Legal]
English :to acquit , to exonerate , to discharge , to clear (from a charge) , to exculpate , to vindicate ;
French :acquitter , déclarer non coupable , blanchir / innocenter , relaxer ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܚܵܐܠܹܨ, ܚܵܠܝܼܨܘܼܬܐ, ܚܵܠܝܼܨ, ܦܠܛ, ܡܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܸܛ, ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ, ܦܠܵܛܵܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܬܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ