Eastern Syriac :ܗܿܝ
Western Syriac :ܗܿܝ
Eastern phonetic :' i
Category :pronoun
English :1) feminine : her , she , it masculine : ܗܿܘ 2) after a preposition, or direct object : her , it (feminine) ; ܡܸܢ ܕܗܿܝ : from her ; 3) conjunct : that , the fact that ; ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܗ݁ܝ ܕ : he heard the fact that (...) ; 4) Bailis Shamun ; pronoun feminine ; see also ܗܵܢܵܐ / ܗܵܕܹܐ / ܗܵܕܟ݂ܵܐ : such was my situation ... ; masculine : ܗܿܘ ; 5) that of ; ܐܲܝܟ݂ ܗܿܝ ܕܩܵܛܵܐ : like that of the cat / like the cat's ;
French :1) féminin : elle ,masculin : ܗܿܘ 2) après préposition, ou complément d'objet direct : lui (féminin) , à elle ; ܡܸܢ ܕܗܿܝ : d' elle ; 3) conjonction de subordination : que , le fait que ; ܫܡܝܼܥ ܠܹܗ ܗ݁ܝ ܕ : il a entendu le fait que (...) ; 4) Bailis Shamun ; pronom féminin ; voir aussi ܗܵܢܵܐ / ܗܵܕܹܐ / ܗܵܕܟ݂ܵܐ : telle était ma situation ... ; masculin : ܗܿܘ : tel ; 5) celui de / celle de ; ܐܲܝܟ݂ ܗܿܝ ܕܩܵܛܵܐ : comme celui du chat / comme celle du chat ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, Classical Syriac
Hebrew :hi  היא «she» «elle»

Cf. ܗܿܘ, ܕܗܿܘ, ܒܗܿܝ ܕ, ܐܝܵܘ, ܐܝܵܘܗܵܐ, ܗܿܝܓܵܗ, ܗܿܝܵܗܵܐ, ܐܵܗܘܼ, ܐܵܗܝܼ, ܒܗܿܝ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ

Variants : ܐܝܵܘ, ܐܝܵܘܗܵܐ, ܐܵܝܝܼ, ܗܿܝܘܼܢ, ܗܵܝܸܢ

See also : ܐܵܝܵܐ, ܐܵܝܝܼ, ܐܲܢ݇ܬ, ܐܵܢ݇ܬܝܼ, ܐܲܚܢܝܼ, ܐܲܟ݂ܬܘܼܢ, ܐܲܢܗܝܼ, ܐܵܢܵܐ, ܗܵܕܟ݂ܵܐ, ܗܵܢܵܐ, ܗܵܕܹܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun