Eastern Syriac :ܐܵܟ݂ܸܠ
Western Syriac :ܐܳܟ݂ܶܠ
Root :ܐܟܠ
Eastern phonetic :' a: khil
Category :verb
[Feeding]
English :1) to eat , to consume ; ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܐ݇ܟ݂ܝܼܠ ܠܝܼ : I ate nothing , I did not eat anything ; noun : ܐܵܟܹܠ ܫܠܲܕܹ̈ܐ : a carrion-eater , a scavenger , a carrion-feeder , figurative sense (person) ? : a vulture (?) ; 2) metaphorically : with money ܙܘܼܙܹܐ... : to embezzle , to misappropriate , to peculate , to defalcate , to defraud ; Urmiah : ܐܵܟܸܠ ܓܸܙܡܹ̈ܐ / North Iraq : ܐܵܟܸܠ ܓܲܦܹ̈ܐ / ܐܵܟܸܠ ܗܲܪܒܹܐ : to threaten ; ܐܵܟܸܠ ܙܲܗܡܲܬ / ܐܵܟܸܠ ܓ̰ܵܦܵܐ / ܐܵܟܸܠ ܚܲܡ : 1) to take trouble , to take pains ( see : ܓܵܪܸܫ ; 2) to be in trouble ; ܐܵܟܸܠ ܓ̰ܹܪܵܐ : to receive a pension ; ܐܵܟܸܠ ܗܹܡܸܙ̈ܡܵܢܹܐ : to eat one's words , to retract one's words ; ܐܵܟܸܠ ܨܵܘܡܵܐ : to break a fast (by eating meat) ; ܐܵܟܸܠ ܩܲܝ̈ܣܹܐ : to be bastinadoed ; ܐܵܟܸܠ ܪܸܫܘܲܬ : to take bribes ; 3) to itch ; 4) to wear / to wash away , to erode ; 5) to rust , to corrode ; 6) with ܩܵܐ : to do quickly , to conquer , to vanquish ; ܐܵܟܸܠ ܐܢܵܫܹ̈ܐ : rapacious , ravenous , voluble , loquacious , glib , garrulous , talkative ; ܐܵܟܸܠ ܒܸܣܪܵܐ ܕܓܵܢܹܗ : to be in a rage ; 7) to nibble ;
French :1) manger , consommer ; ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܐ݇ܟ݂ܝܼܠ ܠܝܼ : je n'ai rien mangé , je n'ai pas mangé quoi que ce soit ; nom : ܐܵܟܹܠ ܫܠܲܕܹ̈ܐ : un mangeur de charogne / cadavre , un charognard , sens figuré (personne) ? : un charognard (?) / un vautour (?) / un exploiteur (?) ; 2) métaphoriquement : avec argent ܙܘܼܙܹܐ... : détourner , se mettre dans la poche , s'approprier , s'accaparer , frauder , escroquer , dilapider ; Ourmia : ܐܵܟܸܠ ܓܸܙܡܹ̈ܐ / Nord Irak : ܐܵܟܸܠ ܓܲܦܹ̈ܐ / ܐܵܟܸܠ ܗܲܪܒܹܐ : menacer ; ܐܵܟܸܠ ܙܲܗܡܲܬ / ܐܵܟܸܠ ܓ̰ܵܦܵܐ / ܐܵܟܸܠ ܚܲܡ : 1) se donner la peine , se donner de la peine , se décarcasser ( voir : ܓܵܪܸܫ ; 2) avoir des problèmes / ennuis ; ܐܵܟܸܠ ܓ̰ܹܪܵܐ : recevoir une pension ; ܐܵܟܸܠ ܗܹܡܸܙ̈ܡܵܢܹܐ : ravaler ses paroles , retirer ce que l'on a dit ; ܐܵܟܸܠ ܨܵܘܡܵܐ : rompre un jeûne (en mangeant de la viande) ; ܐܵܟܸܠ ܩܲܝ̈ܣܹܐ : recevoir une bastonnade ; ܐܵܟܸܠ ܪܸܫܘܲܬ : accepter des pots-de-vin , être corrompu , se faire soudoyer ; 3) démanger , gratter ; 4) user , éroder , miner , ronger ; 5) rouiller , corroder ; 6) avec ܩܵܐ : faire vite , exécuter rapidement , conquérir , vaincre , ne faire qu'une bouchée de ; ܐܵܟܸܠ ܐܢܵܫܹ̈ܐ : rapace , avide , vorace , dévorant / dévoreur , volubile , loquace , bavard , verbeux ; ܐܵܟܸܠ ܒܸܣܪܵܐ ܕܓܵܢܹܗ : être enragé / furieux / en colère / hors de soi ; 7) grignoter ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܐܟܠ, ܐܵܟܘܿܠܵܐ, ܐܸܟܲܠ, ܐܵܟܸܠ ܚܲܒ݂ܪܹܗ, ܐܲܟ݂ܠܵܢܵܐ, ܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ, ܡܲܐܟ݂ܸܠ, ܐܟ݂ܵܠ݇ܪܲܡܫܵܐ, ܡܲܟ݂ܠܵܢܵܐ, ܡܲܟ݂ܘܿܠܹܐ, ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܬܹܟܹܠ, ܐܵܟ݂ܹܠ ܡܲܓܵܢ, ܐܵܟܹܠ

Variants : ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ

See also : ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ, ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܡܲܪܩܵܢܵܐ, ܩܵܪܹܛ, ܩܪܵܛܵܐ, ܠܵܩܹܛ, ܠܩܵܛܵܐ, ܠܲܚܠܸܚ, ܠܲܚܠܘܼܚܹܐ, ܩܵܛܹܡ

the infinitive is : ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ , ܐܵܟ݂ܸܠ sometimes takes ܒ (Zechariah : 11, 1)

l'infinitif est : ܠܹܐܟ݂ܵܠܵܐ , ܐܵܟ݂ܸܠ prend parfois un ܒ (Zacharie : 11, 1)

Source : Maclean