Eastern Syriac :ܐ݇ܢܵܫܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܐ݇ܢܳܫܳܝܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :na ša ' iu: ta
Category :noun
[Human being]
English :mankind ;
French :l'humanité ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ, ܓܸܢܣܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ, ܓܸܢܣܵ ܒܲܪܢܵܫܵܝܵܐ, ܐ݇ܢܵܫܵܝܘܼܬܵܐ, ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ, ܒܲܪܐ݇ܢܵܫܘܼܬܵܐ, ܒܲܪܐ݇ܢܵܫܵܐ, ܐܸܣܵܢܘܼܬ݂ܐ, ܐܝܼܢܣܵܢ, ܐ݇ܢܵܫܵܝܵܐ