Eastern Syriac :ܐܵܩܸܫ
Western Syriac :ܐܳܩܶܫ
Eastern phonetic :' a: qi:š
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :in Urmiah : things only : to be cold ; Nineveh Plain: things and humans : to be cold ; ܠܸܒܹܗ ܩܝܫ ܠܹܗ : he was faint-hearted , he got cold feet , he chickened out ; causative : ܡܲܩܸܫ ; Tiari, preterit and past participle : from ܩܵܐܸܫ : ܩܐܝܼܫܵܐ ;
French :à Ourmia : choses seulement : être froid ; plaine de Ninive: choses et humains : être / avoir froid ; ܠܸܒܹܗ ܩܝܫ ܠܹܗ : il a manqué de courage , il s'est montré pusillanime / lâche / dégonflé ; causatif : ܡܲܩܸܫ ; Tiari, prétérit et participe passé : de ܩܵܐܸܫ : ܩܐܝܼܫܵܐ ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܩܝܼܫܵܐ, ܩܐܝܼܫܐ, ܩܐܵܫܵܐ, ܩܝܵܫܵܐ, ܩܵܫܵܐ, ܐ݇ܩܵܫܵ, ܩܲܪܸܫ, ܡܲܩܸܫ, ܩܵܝܸܫ

Variants : ܩܵܐܸܫ

See also : ܡܚܵܒܸܠ, ܩܲܪܣܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܲܪܣܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܲܪܝܼܪܵܐ, ܩܲܪܝܼܪܵܐ, ܩܵܝܪܵܬ, ܩܪܝܪܬܵܐ, ܩܲܝܪܵܐ, ܩܲܪܝܼܪܬܵܐ, ܩܲܪܬ݂ܵܐ, ܩܲܪܝܼܪܬܵܐ, ܩܲܪܝܼܪܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܬܩܘܼܪܪܵܢܘܼܬܵܐ