Eastern Syriac :ܗܸܦܟ݂ܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܗܶܦܟ݂ܝܽܘܬܳܐ
Root :ܗܦܟ
Eastern phonetic :hip ' ḥiu: ta:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :voir aussi ܒܸܣܬܪܵܝܘܼܬܵܐ / ܗܲܦܟܵܝܘܼܬܵܐ / ܒܵܬܪܵܝܘܼܬܵܐ / ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ : a reaction ;
French :voir aussi ܒܸܣܬܪܵܝܘܼܬܵܐ / ܗܲܦܟܵܝܘܼܬܵܐ / ܒܵܬܪܵܝܘܼܬܵܐ / ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠܵܝܘܼܬܵܐ : une réaction ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܗܦܟ, ܗܘܼܦܵܟ݂ ܦܘܼܥܵܠܵܐ, ܗܘܼܦܵܟ݂ ܥܒ݂ܵܕܵܐ, ܗܘܼܦܵܟ݂ ܣܘܼܥܪܵܢܵܐ, ܗܦܘܼܟ݂ܝܵܐ, ܗܲܦܟܵܝܵܐ, ܗܲܦܟܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Yoab Benjamin