Eastern Syriac :ܐܸܫܒ݂ܲܥ
Western Syriac :ܐܶܫܒ݂ܰܥ
Eastern phonetic :' iš wa:
Category :noun
[Numbers]
English :Tiari, Ashita, Al Qosh, Shamisdin : feminine of ܫܲܒ݂ܥܵܐ : seven , 7 ;
French :Tiari, Ashita, Al Qosh, Shamizdin : féminin de ܫܲܒ݂ܥܵܐ : sept , 7 ;
Dialect :Al Qosh, Tiari, Ashita, Other

Cf. ܫܲܒ݂ܥܵܐ, ܫܒ݂ܲܥ, ܫܲܒ݂ܥܝܼ, ܫܒ݂ܲܥܡܵܐܐ, ܫܒ݂ܲܥܣܵܪ, ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܵܐ, ܐܸܫܒ݂ܸܥ, ܫܒ݂ܝܼܥܵܝܘܼܬܵܐ, ܕܐܸܫܒ݂ܲܥ

Tkhuma : ܐܸܫܒ݂ܸܥ

Tkhuma : ܐܸܫܒ݂ܸܥ