Eastern Syriac :ܡܦܵܠܸܛ ܐܵܘܝܘܼܢ
Western Syriac :ܡܦܳܠܶܛ ܐܳܘܝܽܘܢ
Root :ܦܠܛ
Eastern phonetic :m ' pa liṭ ' o: iu:n
Category :verb
[Sport]
English :to juggle ;
French :jongler , faire le saltimbanque ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܵܘܝܘܿܢܒܵܙ, ܐܵܘܝܘܼܢ, ܐܵܘܝܸܢ, ܦܠܛ, ܡܦܵܠܸܛ, ܦܵܠܸܛ, ܦܠܵܛܵܐ, ܡܦܵܠܸܛ ܚܵܠܝܼܨ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ ܙܵܓܲܝܹܐ, ܦܵܠܘܿܛܹܐ, ܙܵܓܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܙܵܥܝܹܐ ܦܵܠܘܼܛܹܐ, ܦܠܵܛܬܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ ܡܕܘܼܟܬܵܐ, ܦܵܠܲܛܬܵܐ, ܦܠܝܼܛܵܐ, ܦܠܵܛܵܐ

See also : ܬܲܩܠܘܼܩܹܐ