Eastern Syriac :ܟܸܠܝܵܢ ܓܝܵܠܵܐ
Western Syriac :ܟܶܠܝܳܢ ܓܝܳܠܳܐ
Eastern phonetic :' ki lian ' gia: la:
Category :noun
[Government]
English :the curfew ;
French :le couvre-feu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܸܠܝܵܢ ܚܕܵܪܵܐ, ܟܸܠܝܵܢ ܩܛܵܝܵܐ

See also : ܐܘܼܟ̰ܬܵܒܸܠ