Eastern Syriac :ܐܸܢܵܢܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܐܶܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :in sa: ' nu: ta
Category :noun
[Human being]
English :manliness , manhood , virility , masculinity ;
French :la masculinité , la virilité ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac, NENA

Cf. ܐܸܢܣܵܢ, ܐܢܵܫܵܐ, ܐܸܢܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܐܸܢܣܵܢܝܼܵܬܘܼܬ݂ܵܐ

Variants : ܐܸܢܣܵܢܝܼܵܬܘܼܬ݂ܵܐ