Eastern Syriac :ܒܢܐ
Western Syriac :ܒܢܐ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to build, to construct, to erect, to found ;
French :bâtir , construire , ériger , fonder / établir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :בנא

Cf. ܒܢܵܝܵܐ, ܒܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܒܹܢܝܵܢܵܐ, ܒܵܢܝܵܢܵܐ, ܒܵܢܘܼܝܵܐ, ܒܵܢܹܐ, ܡܒܵܢܹܐ, ܒܵܢܘܼܝܵܐ, ܒܲܢܵܝܵܐ, ܒܲܢܵܝܬܵܐ, ܒܲܢܵܐ, ܡܒܲܢܝܵܢܵܐ, ܒܹܢܝܲܬ, ܒܹܢܵܐ

Derived words : ܒܵܢܹܐ, ܒܲܢܵܐ, ܒܹܢܵܐ, ܒܢܵܐ, ܒܵܢܘܼܝܵܐ, ܒܲܢܵܝܵܐ, ܒܸܢܝܵܐ, ܒܢܵܝܵܐ, ܒܲܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܒܵܢܝܵܢܵܐ, ܒܸܢܝܵܢܵܐ ܘܐܲܪܥܵܬܹ̈ܗ, ܒܹܢܝܲܬ, ܒܲܢܵܝܬܵܐ, ܡܒܵܢܹܐ, ܡܒܲܢܝܵܢܵܐ